คำชี้แจงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

Aster Spring Thailand หรือบริษัท แอสเทอร์สปริง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ภายใต้การบริหารโดยกลุ่มบริษัท EIG (“EIG Group”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะอธิบายวิธีที่เรารวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านและที่รวบรวมหรือมอบให้แก่ EIG Group เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ด้านล่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 1. ชื่อ ตำแหน่งงาน และชื่อบริษัท
 2. อายุ เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
 3. เชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ;
 4. ข้อมูลติดต่อ รวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 5. สถานภาพการสมรส รายละเอียดของคู่สมรสหรือบุตรหรือครอบครัวที่ใกล้ชิด การศึกษา อาชีพ ช่วงรายได้ ชื่อนายจ้างและรายละเอียดการติดต่อ
 6. การตั้งค่าภาษาและ/หรือช่องทางการสื่อสาร
 7. ช่วงรายได้และรายละเอียดบัญชีการเงินและการธนาคาร และ
 8. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังกล่าวเป็นครั้งคราวที่ EIG Group ร้องขอเพื่อให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราแก่ท่านได้อย่างเหมาะสม

1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(i) ลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า: EIG Group รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมผ่านคำถาม ใบสมัคร และ/หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกครบถ้วนผ่านวิธีการต่างๆ รวมถึงเอกสารออนไลน์และเอกสารจริงที่สถานที่สาธารณะหรือในสถานที่ใดๆ ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมจากคุกกี้ผ่านการใช้เว็บไซต์ของเราหรือที่กิจกรรมทางการตลาดของเรา

(ii) ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้เช่า หรือผู้ให้บริการ: EIG Group รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมเมื่อท่านส่งคำถามที่สมบูรณ์และ/หรือแบบฟอร์มการสมัครสินเชื่อถึงเราด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงเอกสารออนไลน์และเอกสารจริง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมจากคุกกี้ผ่านการใช้เว็บไซต์ของเราหรือที่กิจกรรมทางการตลาดของเรา

เราอาจตรวจสอบหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งบุคคลที่สาม (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เช่น หน่วยงานรายงานเครดิต 

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

ข้อมูลทั้งหมดที่ร้องขอในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้โดยท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านและ/หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:-

 • เพื่อให้มีผลกับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ท่านร้องขอ รวมถึงการให้บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่เรานำเสนอ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมใด ๆ
 • เพื่อประมวลผลการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านร้องขอ
 • สำหรับการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเครดิตภายนอก การตรวจสอบ หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินการสำรวจตลาดภายใน วิเคราะห์แนวโน้ม และวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกของลูกค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของ EIG Group ในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การตลาดและสื่อเชิงพาณิชย์ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • สำหรับการจัดการบันทึกภายในของ EIG Group กิจกรรมและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ และโปรแกรมสมาชิกของลูกค้า
 • เพื่อดำเนินการสมัครบัญชีเครดิตของท่าน & เพื่อประเมินมูลค่าเครดิตของท่าน
 • เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของ EIG Group และ/หรือรับคำแนะนำทางกฎหมายเมื่อจำเป็น และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์เสริมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้างต้น(รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้โดยเราตามระยะเวลาที่กำหนด / อนุญาตภายใต้กฎหมายประเทศไทย ซึ่งอาจขยายไปจนถึงระยะเวลาหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ตามสัญญาของท่านกับเรา EIG Group จะดำเนินการตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายหรือถูกลบอย่างถาวร หากไม่ต้องการอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 หน่วยงานภายใน EIG Group

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับเราจะถูกประมวลผลโดยหน่วยงาน (ในหรือนอกประเทศไทย) ภายใน EIG Group (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรจากภายนอก

EIG Group จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้:-

(i) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำกัดเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น;

(ii) รักษาระบบควบคุมความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;

(iii) ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิดและเป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในที่นี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผล

(iv) เมื่อเราแต่งตั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน หรือผู้ที่จัดการเพื่อให้บริการแก่เรา เรารับรองว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันที่เรานำมาใช้

EIG Group อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่:-

 • กรรมการและเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอื่น ๆ ของเรา
 • ฝ่ายใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย / ปรับปรุงและ / หรือโอนสิทธิ์ของ EIG Group ตามกฎหมาย
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน หรือผู้รับเหมาที่ EIG Group ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2
 • บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนดหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และ
 • บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่รักษาความลับของกลุ่มบริษัทหรือบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กในประเทศไทย

สมาคมธุรกิจในประเทศไทย เช่น สมาคมสมาพันธ์ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย (ACCOT), มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, หอการค้าไทย, สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมผู้ค้าปลีกไทย,

(4) เว็บไซต์

4.1 ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการใช้งานไซต์ที่ให้ไว้เพื่อความสะดวกและข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ไซต์เหล่านี้อาจมีคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว ซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหากท่านต้องเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

4.2 ผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานตำแหน่ง

ฟีเจอร์ที่เปิดใช้งานตำแหน่งเป็นการเลือกเข้าร่วม และท่านสามารถควบคุมการเข้าร่วมของท่าน และสามารถปิดบริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อหรือถอนการติดตั้ง

4.3 คุกกี้

คุกกี้อาจถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่คอมพิวเตอร์ของเราวางไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของท่าน คอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของท่านจะส่งสำเนาไฟล์ข้อความนี้ทุกครั้งที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือชื่อโดเมนที่มีท่านสมบัติครบถ้วนซึ่งท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรืออีกทางหนึ่งคือที่อยู่ IP ของท่าน:

(i) วันที่และเวลาที่ท่านเข้าถึงแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ของเรา;

(ii) URL ของหน้าเว็บใด ๆ ที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ผู้อ้างอิง); และ

(iii) เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้และหน้าที่ท่านเข้าถึง

หน้าเว็บบางหน้าอาจกำหนดให้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในจำนวนที่จำกัดเพื่อใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา (ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่อีเมลและการติดต่อ ฯลฯ) ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เท่านั้น กล่าวคือ เพื่อตอบกลับข้อความของท่านหรือส่งมอบบริการที่ร้องขอ

(5) สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ท่านอาจ:

(i) ตรวจสอบว่า EIG Group เก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

(ii) ขอให้ EIG Group แก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ปรับปรุง;

(iii) ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ EIG Group ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถือโดย EIG Group

เว้นแต่การปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงหรือแก้ไขดังกล่าวจะถูกปฏิเสธภายใต้พระราชบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติ EIG Group มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการประมวลผลคำขอเข้าถึงข้อมูลใดๆ

ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติและประเภทของข้อมูลที่เก็บไว้โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง

(6) รับทราบและยินยอม

ในการสื่อสารกับ EIG Group การซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ EIG Group หรือโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของท่านกับ EIG Group หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านประกาศนี้และตกลงและยินยอมให้ใช้ การประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย EIG Group ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดนำประกาศนี้ไปให้พ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านทราบ ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง EIG Group ในกรณีที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ EIG Group ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามประกาศนี้เป็นการส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาหรือเธอ

EIG Group ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ที่ estheticsgroup.com ในการสื่อสารกับ EIG Group ต่อไป โดยการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ EIG Group ต่อ หรือโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของท่านกับ EIG Group ตามการแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขประกาศนี้ การกระทำดังกล่าวจะหมายถึงการยอมรับของท่าน การแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไข

(7) การแก้ไขและรายละเอียดการติดต่อ

สามารถร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสถานที่และบุคคลดังต่อไปนี้:-

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แอสเตอร์สปริงอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

Esthetics International Group

48/28 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก

สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310.

อีเมล์ : customer@asterspring.co.th

(8) ข้อมูลทั่วไป

(i) ในกรณีที่ท่านเป็นห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานอื่น การให้ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานอื่น ๆ จะถือเป็นคำบอกกล่าวที่ส่งไปยังหุ้นส่วนหรือผู้ถือสำนักงานทั้งหมดของท่าน (ดังที่ แล้วแต่กรณี) ซึ่งข้อมูลถูกรวบรวมและ/หรือประมวลผลโดย EIG Group เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้ ในเรื่องนี้ ท่านรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวทั้งหมดในการให้ข้อมูลของพวกเขาแก่ EIG Group เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อการเปิดเผยต่อบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น และท่านรับรองว่าจะขยายสำเนาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ประกาศถึงบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งจะรวมถึงหุ้นส่วนหรือผู้ถือสำนักงานที่มีอยู่และใหม่ทั้งหมดของท่าน (แล้วแต่กรณี) เป็นครั้งคราว

(ii) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลบังคับใช้ (ตามที่บริบทต้องการ) เกี่ยวกับการใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้เช่า หรือบริการ ผู้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 แต่ EIG Group จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเหตุผลหรือโดยบังเอิญกับการให้บริการที่ร้องขอให้กับท่าน ในเรื่องนี้ ท่านยืนยันและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ EIG Group เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเพื่อการเปิดเผยต่อฝ่ายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น

thThai